Warunki Świadczenia Usług

I. ZAWARCIE UMOWY
1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenie Usług wraz z Kartą Uczestnictwa stanowią integralną część Umowy uczestnictwa w Imprezie organizowanych przez TYMAWA Sp. z o.o. (Organizator)
2. Zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą, podpisaniu Umowy i wpłaceniu zaliczki ustalonej przez Organizatora.
3. Umowę na rzecz osoby małoletniej podpisuje jej przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny).

II. PŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W IMPREZIE
1. Należność za udział w Imprezie w wysokości określonej w ofercie należy wpłacić:
– w całości, w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy lub,
– w dwóch ratach: 300 zł – zaliczka płatna przy podpisaniu Umowy, pozostała kwota płatna nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.
2. Wpłaty należy dokonać w na rachunek bankowy Organizatora w Volkswagen Bank Polska S.A. nr konta: 70 2130 0004 2001 0515 7110 0002
3. Nie dokonanie wpłaty w terminie ustalonym w pkt. 1 stanowi rezygnację z Imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

III. CENY
1. Ceny podane przez Organizatora są cenami brutto.

IV. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Imprezy w przypadku udokumentowanego wzrostu kosztów transportu, podatków, opłat urzędowych, wzrostu kursu walut, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy.
Wzrost ceny będzie skuteczny wyłącznie po dostarczeniu Uczestnikowi pisemnego zawiadomienia, co najmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy.
2. Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika o zmianach istotnych warunków Umowy, które był zmuszony wprowadzić przed rozpoczęciem imprezy z przyczyn od niego niezależnych. W takiej sytuacji Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, czy odstępuje od Umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Zmiana miejsca organizacji imprezy stacjonarnej na inne miejsce oddalone nie więcej niż 50 km od pierwotnego miejsca organizacji Imprezy nie stanowi zmiany istotnych warunków Umowy.
3. Jeżeli Uczestnik, zgodnie z postanowieniami punktu IV.1, odstępuje od Umowy lub jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Uczestnik ma prawo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych wpłat.
4. W wypadkach określonych w punkcie IV.2 Uczestnik może dochodzić odszkodowania za niewykonanie Umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpi z powodu:
– zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w Umowie, a Organizator powiadomi o tym Uczestnika na piśmie nie później niż w dniu rozpoczęcia imprezy,
– siły wyższej,
– decyzji administracyjnej wydanej przez władze, która uniemożliwia organizację imprezy.

V. REZYGNACJA
1. Rezygnacja z udziału w Imprezie może nastąpić tylko w formie pisemnej.
2. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Imprezie lub jeżeli nie rozpocznie Imprezy z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty części ceny Imprezy w wysokości ustalonej na zasadach określonych w punkcie V.3.
3. Koszty rezygnacji z imprezy wynoszą: do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy – 100 zł; od 30 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy – 25% ustalonej ceny; od 15 do 3 dni przed rozpoczęciem imprezy – 75% ustalonej ceny; poniżej 3 dni przed rozpoczęciem imprezy lub w przypadku jej nierozpoczęcia lub przerwania uczestnictwa – 100% ustalonej ceny.
4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy bez ponoszenia kosztów, jeśli wskaże osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie, która przejmie obowiązki wynikające z Umowy.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że jest ono spowodowane wyłącznie:
– działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
– działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie (stron trzecich), jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
– siłą wyższą.
2. Jeśli Organizator w czasie trwania Imprezy nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu Imprezy, jest zobowiązany do wykonania odpowiednich świadczeń zastępczych, bez obciążania dodatkowymi kosztami Uczestnika. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa niż jakość świadczeń określonych w Umowie, Uczestnik może żądąć proporcjonalnego obniżenia ceny Imprezy. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe, albo Uczestnik z uzasadnionych powodów nie wyraża na nie zgody i odstępuje od Umowy, Organizator jest zobowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy.
3. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punkcie VI.2, Uczestnik nie może ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów na żądanie Organizatora, jak również nie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej. Uczestnik może żądać naprawienia szkody z tytułu niewykonania Umowy, jednak w wysokości nie wyższej niż proporcjonalna część ceny zapłacona za niewykorzystany okres udziału w imprezie.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy spowodowanych wyłącznie:
– działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
– działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie (stron trzecich), jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
– siłą wyższą,
wyłącza się wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą Organizatora wobec Uczestnika.
5. Jeżeli w trakcie trwania Imprezy Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywane Umowy, powinien o tym niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi i Organizatora.
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone z jego winy.

VII. REKLAMACJE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do reklamacji. Reklamacje należy składać na piśmie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Imprezy. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

VIII. ZABEZPIECZENIE DOKONANYCH WPŁAT I UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW
1. Organizator oświadcza, że wszystkie wpłaty dokonywane przez Uczestników na rachunek bankowy w Volkswagen Bank Polska S.A. nr konta: 70 2130 0004 2001 0515 7110 0002 są uruchamiane nie wcześniej niż na 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy.
2. Jeśli w ofercie nie zaznaczono inaczej, Uczestnik jest ubezpieczony przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków w Generali T.U. S.A. ul.Postępu 15B, 02-676 Warszawa.
3. Uczestnik nie jest ubezpieczony przez Organizatora w zakresie kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Ubezpieczenie takie Uczestnik może zawrzeć bez udziału Organizatora.
4. Uczestnik powinien zapoznać się przed wyjazdem ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia (u Organizatora lub u ubezpieczyciela).

IX. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w chwili rozpoczęcia uczestnictwa w Imprezie prawidłowo wypełnioną Kartę Uczestnictwa.
2. Uczestnik powinien posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna lub studencka, dowód osobisty, paszport).
3. W przypadku korzystania z dojazdu na Imprezę organizowanego przez Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest do przybycia na miejsce zbiórki nie później niż na 15 minut przed przewidywaną godziną odjazdu, bądź zbiórki (w zależności od informacji podanej przez Organizatora). W związku z tym, że dojazd Uczestników może być realizowany przy użyciu regularnych linii autobusowych/kolejowych nie ma możliwości oczekiwania na spóźnionych Uczestników.
4. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie trwania Imprezy do podporządkowania się wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora i osób odpowiedzialnych za realizację programu Imprezy (m.in. opiekunowie, instruktorzy, przewodnicy, przewoźnicy).
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji, porządku i bezpieczeństwa obowiązujących na Imprezie.
6. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów, bądź regulaminów obowiązujących na imprezie, Organizator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji rozwiązanie umowy następuje z winy Uczestnika i wszelkie związane z tym koszty ponosi Uczestnik.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania i rozpowszechniania wizerunku i/lub wypowiedzi Uczestnika, oraz wykorzystywania ich do celów reklamowych, promocyjnych, szkoleniowych, dokumentacyjnych. Uczestnik z chwilą podpisania Umowy, wyraża zgodę na wykorzystywanie bez wynagrodzenia materiałów zawierających jego wizerunek/wypowiedzi, pod warunkiem, że zostały one zarejestrowane w czasie trwania Imprezy.
2. W związku z tym, że wszystkie Imprezy organizowane przez Organizatora są imprezami zależnymi od pogody, kondycji i umiejętności Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo zamiany Programu Imprezy, trasy, Planu dnia, itp. w zależności od panujących warunków pogodowych i kondycji, bądź umiejętności Uczestników. Zmiany takie nie stanowią zmiany warunków umowy stanowiącej podstawę udziału w Imprezie.
3. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług i Umową mają zastosowanie
przepisy ustaw:
– kodeks cywilny,
– o usługach turystycznych,
– o ochronie danych,
– regulujących prawa konsumenta.

Comments are closed.